Aisha.jpg

 AI ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับควบคุมโชคชะตาของสื่งมีชีวิต แต่ตัวเธอนั้นเชื่อว่าทุกคนสามารถกำหนดโชคชะตาของตัวเองได้

AISIKA WATCHANAROJ

AISHA

AISHA

AISIKA WATCHANAROJ

THE CYPHER

STORY

1/1
1/1

LATEST VDO

 

Aisha Channel

Aisha Channel

Aisha Channel
สั่งก๋วยเตี่ยวแบบเท่ๆ #shorts

สั่งก๋วยเตี่ยวแบบเท่ๆ #shorts

00:21
เล่นวิดีโอ
เดี๋ยวค่ะ.exe

เดี๋ยวค่ะ.exe

00:40
เล่นวิดีโอ
ไอช่าดม... #shorts

ไอช่าดม... #shorts

00:09
เล่นวิดีโอ