Aisha.jpg

 AI ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับควบคุมโชคชะตาของสื่งมีชีวิต แต่ตัวเธอนั้นเชื่อว่าทุกคนสามารถกำหนดโชคชะตาของตัวเองได้

AISIKA WATCHANAROJ

AISHA

AISHA

AISIKA WATCHANAROJ

THE CYPHER

STORY

1/1
1/1

LATEST VDO