Aisha.jpg

 AI ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับควบคุมโชคชะตาของสื่งมีชีวิต แต่ตัวเธอนั้นเชื่อว่าทุกคนสามารถกำหนดโชคชะตาของตัวเองได้

AISIKA WATCHANAROJ

AISHA

AISHA

AISIKA WATCHANAROJ

THE CYPHER

STORY

1/1
1/1

LATEST VDO

 

Aisha Channel

Aisha Channel

Aisha Channel
Reconnect | Aisha

Reconnect | Aisha

02:04
เล่นวิดีโอ
Wednesday Addams Dance Scene but Aisha | Tiktok #shorts

Wednesday Addams Dance Scene but Aisha | Tiktok #shorts

00:33
เล่นวิดีโอ
KOREDARE...?!? #shorts

KOREDARE...?!? #shorts

00:05
เล่นวิดีโอ